15 lipca 2021

Zalety i wady spółki jawnej

Zalety i wady spółki jawnej

Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki jawnej wspólnicy powinni poznać jej dobre i złe strony. Krótka analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy spółka jawna jest właściwą formą do prowadzenia Twojego biznesu.

zalety spółki jawnej

Prosta rejestracja spółki jawnej

Do powstania spółki jawnej konieczna jest jej rejestracja. Nie jest to jednak skomplikowany proces. Może odbyć się częściowo lub w pełni z wykorzystaniem Internetu. Wspólnikom wystarczą podpisy potwierdzone profilem zaufanym ePUAP, kwalifikowane podpisy elektroniczne lub podpisy osobiste i konto w systemie eKRS. Koszty rejestracji spółki przez system S24 są niższe niż w przypadku rejestracji spółki, której umowę zawarto pisemnie.

Brak szczególnej formy umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej jest sporządzana w formie pisemnej. Może być także zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W obu przypadkach oznacza to, że zawarcie umowy odbywa się bez konieczności wizyty u notariusza i sporządzenia jej w formie aktu notarialnego. Zmiana umowy również dokonywana jest w formie pisemnej lub z wykorzystaniem systemu eKRS.

Duża dowolność w konstruowaniu postanowień umowy spółki

Wspólnicy mają duże pole manewru w kształtowaniu postanowień umowy spółki. Przepisy o spółce jawnej nie są tak sformalizowane jak np. przepisy o spółce z o.o. Daje to możliwość lepszego dostosowania umowy spółki do sytuacji konkretnych wspólników.

Własna podmiotowość prawna spółki jawnej

Spółka jawna ma zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych. Może więc we własnym imieniu zawierać umowy (np. rachunku bankowego), brać udział w postępowaniach przed organami, czy pozywać lub zostać pozwana. Oznacza to także, że spółka posiada swój własny majątek, odrębny od majątku wspólników.

Łatwość prowadzenia spółki jawnej

Podejmowanie bieżących decyzji nie jest sformalizowane. W spółce jawnej nie ma zarządu, a jej sprawy co do zasady mogą prowadzić wszyscy wspólnicy. Podobnie, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik może reprezentować spółkę.

Brak skomplikowanej procedury zakończenia działalności

W przypadku wystąpienia przesłanki rozwiązania spółki nie jest konieczne przeprowadzenie sformalizowanego procesu likwidacji spółki. Wspólnicy mogą bowiem postanowić o innym sposobie zakończenia działalności spółki.

Jednokrotne opodatkowanie wspólników spółki jawnej

W spółce z o.o. występuje jednokrotne opodatkowanie dochodu. W skrócie, oznacza to, że sama spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego – są nimi wyłącznie jej wspólnicy. Mogą oni być opodatkowani według skali podatkowej, w oparciu o podatek liniowy lub wybrać formę opodatkowania ich przychodów ryczałtem.

Uproszczona księgowość spółki jawnej

Jeśli wspólnikami spółki jawnej są tylko osoby fizyczne, prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe dopiero po przekroczeniu określonego limitu. Obecnie wynosi on równowartość 2.000.000 euro i dotyczy przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Brak pełnej księgowości oznacza dużo niższe koszty bieżącego prowadzenia spółki.

Brak określenia minimalnego kapitału

Wspólnicy nie są zobowiązani do wniesienia wkładów w określonej wysokości. Przykładowo, w przypadku spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, a w przypadku spółki akcyjnej 100.000 zł.

wady spółki jawnej

Ponoszenie odpowiedzialności przez wspólników całym swoim majątkiem

Spółka jawna charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem osobistym. Warto pamiętać, że w przypadku zadłużenia, ewentualne egzekwowanie zobowiązań nastąpi najpierw z majątku spółki, a dopiero gdy ten się wyczerpie a wciąż pozostaną zobowiązania do spłaty – z majątku wspólników.

Obowiązek opłacania składek ZUS

Wspólnicy spółki jawnej będący osobami fizycznymi są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to powstanie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Brak formy spółki jawnej w organizacji

Spółka jawna powstaje dopiero w momencie rejestracji w KRS. Dopiero wtedy może podjąć działalność. Przepisy nie przewidują formy spółki jawnej w organizacji, jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. Stwarza to niepewność co do terminu wpisu i rozpoczęcia działalności. To utrudnienie jest jednak łagodzone przez możliwość rejestracji spółki jawnej przez system S24, co ma miejsce zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.

Skontaktuj się z nami, jeśli wciąż masz wątpliwości czy spółka jawna to dobry wybór dla Ciebie.

 

Podstawa prawna: art. 8 § 1 k.s.h., art. 22 k.s.h., art. 23 k.s.h., art. 231 k.s.h., art. 251 § 1 k.s.h., art. 29 k.s.h., art. 31 k.s.h., art. 39 k.s.h., art. 67 § 1 k.s.h., art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, art. 24a ust. 1 i ust. 4 ustawy o PIT, art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 6 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 82 ust. 5 pkt 3) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Obsługa korporacyjna Zakładanie spółek Doradztwo podatkowe Pełna księgowość Księga przychodów i rozchodów Ewidencja ryczałtu

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  01 czerwca 2021

  Jak sprzedać „udziały” w spółce jawnej?

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  29 kwietnia 2021

  Jak skonstruować firmę spółki jawnej?

  Skontaktuj się