Likwidacja spółek Poznań

likwidacja spolek poznan

Gdy wspólnicy doprowadzili do końca projekt, dla którego powołali spółkę, w sytuacji toczącego się sporu między wspólnikami, w wyniku restrukturyzacji działalności lub gdy dalsze funkcjonowanie spółki nie jest opłacalne, wyjściem może okazać się przeprowadzenie jej likwidacji. Jest to skomplikowany proces, angażujący nie tylko wspólników i likwidatora, ale także księgowość Klienta, prawników oraz doradców podatkowych.

Jak przebiega likwidacja spółki?

Czas trwania likwidacji spółki uzależniony jest od rodzaju spółki, która ma jej podlegać. Przykładowo tryb likwidacji spółki z o.o. jest bardziej sformalizowany niż likwidacja spółki jawnej czy komandytowej. Proces w każdym przypadku rozpoczyna się jednak podobnie – od wystąpienia okoliczności skutkujących rozwiązaniem spółki. Przesłanki dzielą się na zależne oraz niezależne od woli wspólników. W zależności od rodzaju spółki będzie to podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki, wystąpienie przyczyn wskazanych w umowie spółki, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu lub wystąpienie innych przyczyn przewidzianych prawem.

Po zaktualizowaniu się przesłanki rozwiązania spółki, następuje otwarcie likwidacji. Likwidatorzy powinni wówczas zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego. W przypadku niektórych spółek, likwidatorzy powinni również wezwać wierzycieli poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do zgłaszania ich wierzytelności w wyznaczonym terminie. Początkowy etap likwidacji to również czas na sporządzenie we współpracy z księgowością bilansu otwarcia likwidacji.

Kolejny etap, to rozpoczęcie czynności likwidacyjnych. Polegają one zwłaszcza na zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku spółki. Likwidatorzy składają również odpowiednie zgłoszenia w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych rejestrach.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych sporządzany jest bilans zamknięcia likwidacji lub sprawozdanie likwidacyjne. Wspólnicy dokonują także innych czynności związanych z zakończeniem likwidacji. Mogą się one różnić w zależności od rodzaju likwidowanej spółki, a należą do nich zwłaszcza: stwierdzenie zakończenia likwidacji, zatwierdzenie dokumentów finansowych oraz pokrycie niedoborów lub podział pozostałego po likwidacji majątku spółki. Likwidatorzy są również zobowiązani do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokonania właściwych zgłoszeń w urzędach i innych rejestrach. Doradzamy spółkom na terenie Poznania i całej Polski na każdym etapie czynności likwidacyjnych.

Ile trwa likwidacja spółki?

Wpływ na czas trwania likwidacji spółki ma kilka czynników. Po pierwsze zależy ona od rodzaju likwidowanej spółki – przykładowo formalizm przepisów o likwidacji spółki z o.o. przesądza, że nie będzie ona trwała krócej niż sześć miesięcy. Po drugie, wiele zależy od sprawności działania likwidatorów oraz składników majątku spółki. Jeśli likwidatorzy zdecydują się sprzedaż nieruchomość należącą do spółki, to czas potrzebny na pozyskanie inwestora z pewnością przedłuży czas postępowania likwidacyjnego. Na czas likwidacji oddziałuje też konieczność uzyskania zgód organów na dokonanie niektórych czynności, np. na przeniesienie własności nieruchomości rolnej. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że likwidacja może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Ile kosztuje likwidacja spółki?

Dokładne koszty likwidacji zależą od sytuacji konkretnej spółki. Ponownie znaczenie ma rodzaj likwidowanej spółki, stopień formalizmu przewidziany przez przepisy, majątek posiadany przez spółkę oraz decyzje i sprawność likwidatorów.

Dzielony majątek ma wpływ na wysokość obciążeń podatkowych związanych z przeniesieniem go na wspólników – zwłaszcza w przypadku środków niepieniężnych (maszyny, nieruchomości itp.). Uwzględnić należy także koszty opłat sądowych (nie powinny być większe niż kilkaset złotych), notarialnych (od kilkuset do kilku tysięcy złotych), sporządzenia dodatkowych sprawozdań finansowych i bilansów oraz wynagrodzeń zewnętrznych doradców.

Likwidacja spółki – czy można się bez niej obejść?

W przypadku spółek osobowych jakimi są np. spółka jawna i spółka komandytowa, zakończenie istnienia spółki może mieć szybszy i tańszy przebieg. Tą alternatywą jest rozwiązanie spółki i uzgodnienie innego niż likwidacja sposobu zakończenia jej działalności. Wspólnicy rezygnują wówczas z przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Warto rozważyć tę opcję, zwłaszcza gdy wspólnicy są zgodni co do rozwiązania spółki i podziału pozostałego majątku spółki. Skontaktuj się z naszymi specjalistami z kancelarii w Poznaniu, aby dowiedzieć się więcej.

 

Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w tym zakresie

Inne tagi

Zmiana wspólnika Poznań

Zmiana wspólnika Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Zakładanie spółek Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Wyjście ze spółki Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Sprzedaż udziałów Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Przekształcenia spółek Poznań

Spory wspólników Poznań

Spory wspólników Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Obsługa prawna spółek Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawno-podatkowa Poznań

Kancelaria prawna Poznań

Kancelaria prawna Poznań