Pełna księgowość

Obsługujemy wszystkie podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg handlowych.

Nasi księgowi wspierani przez doradców podatkowych oferują m.in.:

 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • weryfikację dostarczanej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • sporządzenie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zeznań, zestawień oraz deklaracji
 • prowadzenie wymaganych ewidencji, w tym dla potrzeb VAT oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalenie rocznego planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • zamknięcie roku wraz z przygotowaniem sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz okresowych raportów,
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • współpracę z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego
 • szybki dostęp do bieżącego doradztwa księgowego

Pozostałe usługi

.Ewidencja ryczałtu.Księga przychodów i rozchodów.Kadry i płace.Założenie firmy lub spółki