8 lipca 2024

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na zmianę formy organizacyjno-prawnej spółki. Proces przekształcenia może być przeprowadzony w trybie pełnym lub w trybie uproszczonym. W tym artykule prezentujemy zalety i przebieg procesu przekształcenia spółki jawnej w sp. z o.o. z uwzględnieniem różnic między trybem uproszczonym i pełnym.

Podstawowe różnice między spółką jawną a spółką z o.o.

Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) różnią się pod kilkoma istotnymi względami. Przede wszystkim w spółce jawnej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, podczas gdy w spółce z o.o. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów, co zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe.

W spółce z o.o. łatwiej jest również pozyskać kapitał, ponieważ oferuje ona możliwość sprzedaży udziałów inwestorom, co jest mniej skomplikowane niż w spółce jawnej. Spółka z o.o. może skorzystać z korzystniejszych form opodatkowania, takich jak estoński CIT.

Dowiedz się więcej na temat spółki z o.o.

Jednakże przekształcenie w spółkę z o.o. wiąże się z ryzykiem podatkowym. Po pierwsze, przekształcenie powinno zostać poprzedzone analizą opłacalności prowadzenia spółki z o.o., a zwłaszcza sposobów wypłaty środków ze spółki. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z koniecznością stosowania podwyższonej, bo 19% stawki CIT przez spółkę z o.o. w roku przekształcenia oraz w roku kolejnym. Co istotne, właściwie zaplanowane przekształcenie pozwoli uniknąć stosowania tej wyższej stawki.

Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. jest sformalizowana i wymaga szeregu kroków prawnych, jednak pozwala na zachowanie wszystkich praw i obowiązków spółki jawnej, co ułatwia kontynuację działalności w nowej formie prawnej bez zakłóceń dla relacji z kontrahentami.

Jak przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o.? Procedura krok po kroku

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. może być przeprowadzone w dwóch różnych trybach: pełnym i uproszczonym. Wybór trybu zależy od specyficznych potrzeb i okoliczności związanych z działalnością spółki oraz preferencjami wspólników.

Tryb pełny wymaga bardziej szczegółowej i formalnej procedury, obejmującej m.in. przygotowanie planu przekształcenia i dwukrotne zawiadomienie wspólników o planowanych zmianach. Konieczność skorzystania z trybu pełnego przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. zachodzi w sytuacji, gdy nie wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki.

Zajmujemy się przekształcaniem spółek jawnych w spółki z o.o.

Niezależnie od wybranego trybu przekształcenia, przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. wymaga, aby za przekształceniem w spółkę z o.o. wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy.

Poniżej przedstawiamy kroki przekształcenia w obu trybach, uwzględniając kluczowe różnice między nimi.

Przygotowanie planu przekształcenia spółki jawnej

W trybie pełnym konieczne jest przygotowanie szczegółowego planu przekształcenia, który obejmuje projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki z o.o., a także sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia. W trybie uproszczonym można pominąć przygotowanie planu przekształcenia, co skraca i upraszcza cały proces.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a sprawozdanie finansowe

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) wymaga przygotowania szczegółowego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to jest kluczowym dokumentem, który odzwierciedla aktualny stan majątkowy i finansowy spółki jawnej na dzień poprzedzający przekształcenie. Jego celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości i dokładności danych finansowych, co jest niezbędne do oceny wartości majątku, zobowiązań oraz kapitałów własnych przekształcanej spółki. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego oraz uwzględniać wszystkie aktywa i pasywa spółki.

W trybie pełnym przekształcenia, sprawozdanie finansowe jest jednym z dokumentów wymaganych do opracowania planu przekształcenia, który jest następnie przedstawiany wspólnikom. W trybie uproszczonym, choć procedury są mniej formalne, sprawozdanie finansowe nadal pozostaje niezbędnym elementem dokumentacji przekształcenia. Precyzyjne i rzetelne sporządzenie tego dokumentu jest kluczowe dla pomyślnego przeprowadzenia procesu przekształcenia i uniknięcia problemów prawnych oraz finansowych w nowo powstałej spółce z o.o.

Sprawozdanie finansowe nie jest jednak poddawane badaniu biegłego rewidenta.

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a sprawozdanie finansowe

Uchwała o przekształceniu spółki

Niezależnie przeprowadzanego trybu przeprowadzania przekształcenia wspólnicy muszą podjąć uchwałę o przekształceniu, która musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała zawiera informacje takie jak typ spółki, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw wspólników oraz nazwiska członków zarządu. Różnicą jest jedynie wymóg zawiadamiania wspólników. W trybie uproszczonym nie ma obowiązku dwukrotnego zawiadamiania wspólników o zamiarze podjęcia uchwały.

Określenie wspólników i ustalenie wysokości kapitału

Określenie wspólników oraz ustalenie wysokości kapitału zakładowego jest kluczowym krokiem w obu procedurach. Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być precyzyjnie określony w umowie spółki, a wkłady wspólników odpowiednio udokumentowane.

Wpisy do KRS

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), co formalnie zakończy proces przekształcenia. Wniosek składają wszyscy członkowie zarządu, a procedura wiąże się z opłatą sądową w wysokości 600 zł.

Każdy z tych kroków musi być starannie przeprowadzony, aby zapewnić płynne przejście spółki jawnej w nową formę prawną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dowiedz się więcej na temat elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego

Jakie są koszty przekształcenia?

Koszty przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) mogą się różnić w zależności od trybu (pełnego lub uproszczonego) oraz specyficznych okoliczności związanych z procesem przekształcenia. Oto najważniejsze koszty, które należy uwzględnić:

 1. Opłaty notarialne, w tym sporządzenie protokołu uchwały o przekształceniu w formie aktu notarialnego.
 2. Opłata sądowa za rejestrację w KRS i złożenie wniosku o rejestrację przekształcenia wynosi 600 zł.
 3. Koszty sporządzenia dokumentów, w tymprzygotowania planu przekształcenia, projektu uchwały o przekształceniu, projektu umowy spółki z o.o. oraz sprawozdania finansowego.
 4. Koszty doradztwa prawnego i księgowego, które zależne sąod skomplikowania struktury spółki i zakresu usług doradczych. Koszty mogą obejmować zarówno konsultacje prawne, pomoc w sporządzeniu wymaganych dokumentów, jak i doradztwo podatkowe i księgowe. Najlepiej, gdy kancelaria zajmująca się przekształcenia może zapewnić kompleksową obsługę, począwszy od wypracowania koncepcji przekształcenia, wsparcie podatkowe i prawne oraz rozliczenie księgowe.
 5. Opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeśli są wymagane).
 6. Inne koszty administracyjne za dodatkowe wydatki związane z aktualizacją danych w rejestrach publicznych, takich jak REGON i NIP oraz inne opłaty administracyjne.

Całkowite koszty przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. mogą się wahać od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od wybranego trybu przekształcenia oraz zakresu korzystania z usług doradczych i notarialnych. Dokładne oszacowanie kosztów wymaga uwzględnienia specyficznych okoliczności i potrzeb danej spółki.

Zajmujemy się przekształcaniem spółek jawnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) niesie za sobą szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich:

 1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników – w spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów, co zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe.
 2. Bezpieczeństwo finansowe – egzekucja z majątku wspólników jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w Kodeksie spółek handlowych, co zwiększa ochronę osobistego majątku wspólników.
 3. Korzystniejsze warunki pozyskania kapitału – spółka z o.o. ma łatwiejszy dostęp do inwestorów dzięki możliwości sprzedaży udziałów. Struktura kapitałowa spółki z o.o. jest bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów.
 4. Możliwość zbycia udziałów – wspólnicy spółki z o.o. mogą zbywać swoje udziały w sposób prostszy i bardziej przejrzysty niż w spółce jawnej, co zwiększa elastyczność zarządzania majątkiem i inwestycjami.
 5. Optymalizacja podatkowa – spółka z o.o. może skorzystać z atrakcyjnych form opodatkowania, takich jak estoński CIT, co może przynieść korzyści finansowe poprzez odroczenie opodatkowania zysków do momentu ich wypłaty.

Dowiedz się więcej o estońskim CIT.

 1. Kontynuacja praw i obowiązków – wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej przechodzą na spółkę z o.o., co umożliwia płynne kontynuowanie działalności bez potrzeby zawierania nowych umów z kontrahentami. Przejęcie umów, decyzji, koncesji i licencji odbywa się automatycznie (z pewnymi wyjątkami).
 2. Lepsza reputacja i wizerunek – spółka z o.o. może być postrzegana jako bardziej wiarygodna i stabilna przez klientów, kontrahentów oraz instytucje finansowe, co może przyczynić się do lepszego wizerunku firmy na rynku.
 3. Możliwość skorzystania z ulg i dotacji – spółka z o.o. może być uprawniona do korzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych oraz dotacji, co może wspomóc rozwój działalności gospodarczej.

Więcej o zaletach i wadach spółki z o.o. pisaliśmy w naszym artykule: wady i zalety sp. z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. może być więc strategicznym krokiem, który przyniesie wiele korzyści i poprawi efektywność oraz bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Skutki podatkowe przekształcenia

Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a wypłaty dywidend do wspólników są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), co może prowadzić do tzw. podwójnego opodatkowania. Warto jednak zaznaczyć, że przekształcenie samo w sobie nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych przez wspólników, ponieważ nie dochodzi do likwidacji spółki, a jedynie zmiany jej formy prawnej.

Analizując przekształcenie warto wziąć pod uwagę kwestie związane z podwyższoną stawką CIT spółki z o.o. w wysokości 19% po przekształceniu i jej ewentualnego uniknięcia oraz rozdysponowania zysków z lat ubiegłych, które mogą być ważnym czynnikiem w podjęciu decyzji o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.

Nie bez znaczenia jest zaplanowanie sposobów wypłaty środków ze spółki z o.o. po przekształceniu, aby zminimalizować obciążenia podatkowe związane ze wspomnianym podwójnym opodatkowaniem spółki o.o.

Skutki podatkowe przekształcenia powinny być szczegółowo przeanalizowane we współpracy z doradcą podatkowym, aby zoptymalizować obciążenia podatkowe oraz wykorzystać dostępne ulgi i możliwości podatkowe.

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. - skutki podatkowe

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. przynosi wiele korzyści, w tym ograniczenie odpowiedzialności wspólników i możliwość korzystania z atrakcyjnych form opodatkowania, takich jak estoński CIT. Proces ten można przeprowadzić w trybie pełnym lub uproszczonym, w zależności od zgodności wspólników i specyfiki spółki.

Wymaga to jednak starannego przygotowania, w tym sporządzenia sprawozdania finansowego i odpowiednich dokumentów prawnych. Koszty przekształcenia obejmują opłaty notarialne, sądowe oraz ewentualne koszty doradcze. Przekształcenie pozwala na płynną kontynuację działalności, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego i elastyczności zarządzania spółką.

Podstawa prawna:

 • art. 571-574 k.s.h.

FAQ

Jakie są główne korzyści z przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. ogranicza odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych wkładów, chroniąc ich osobisty majątek. Spółka z o.o. może korzystać z korzystnych form opodatkowania, takich jak estoński CIT, co może przynieść korzyści finansowe. Ponadto umożliwia łatwiejszy dostęp do kapitału i możliwość sprzedaży udziałów przyczynia się do większej elastyczności w zarządzaniu spółką.

Jak wygląda proces przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Proces przekształcenia obejmuje przygotowanie planu przekształcenia, podjęcie uchwały o przekształceniu w formie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS. W trybie uproszczonym można pominąć niektóre formalności, jeśli spełnione są wymagane kryteria. Kluczowe jest także sporządzenie sprawozdania finansowego oraz odpowiednich dokumentów prawnych.

Jakie są koszty przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Koszty przekształcenia obejmują opłaty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego uchwały przekształcenia, które mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Opłata sądowa za złożenie wniosku do KRS wynosi 600 zł. Dodatkowo, mogą wystąpić koszty związane z ogłoszeniami, usługami doradczymi oraz administracyjnymi, zależnie od specyfiki przekształcenia i zakresu wymaganej dokumentacji.

Skontaktuj się  Poznaj autora
  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz
  Nasze usługi w tym zakresie: Przekształcenia spółek Umowy handlowe Zmiana wspólnika Wyjście ze spółki Podziały spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego
  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?
  Skontaktuj się