15 września 2021

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

jak przeksztalcic spolke jawna w komandytowa

Pomimo tego, że spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, wciąż mogą być korzystną formą prowadzenia działalności. Mogą okazać się dobrą alternatywą zwłaszcza dla firm działających do tej pory w formie spółki jawnej. Dodatkową motywacją do przekształcenia mogą być zmiany projektowane przez Polski Ład w zakresie składki zdrowotnej.

Dlaczego warto przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową?

Spółka komandytowa to dziś elastyczna forma prowadzenia biznesu. Pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wspólników będących komandytariuszami – a w przypadku wniesienia przez nich wkładów w wysokości równiej lub wyższej sumie komandytowej całkowicie wyłączyć ich odpowiedzialność osobistą.

Po spełnieniu określonych warunków, spółka może opodatkowywać swoje dochody w oparciu o 9% CIT (warto pamiętać, że skorzystanie z preferencyjnej stawki nie będzie możliwe od razu po przekształceniu). Natomiast wspólnik odpowiadający za zobowiązania spółki (komplementariusz) może odliczyć od podatku od wypłacanego mu zysku, przypadający na niego podatek zapłacony przez spółkę komandytową. W rezultacie często opodatkowanie tego wspólnika wynosi 19% lub mniej. W spółce komandytowej wspólnicy swobodnie dysponują jej zyskiem i łatwiej (niż np. w spółce z o.o.) wypłacają zaliczki na poczet dywidendy w trakcie roku obrotowego). Przepisy o spółce komandytowej pozwalają także na elastyczne formułowanie treści umowy.

Zaletą wyboru spółki komandytowej może być także planowana zmiana sposobu obliczania składki zdrowotnej wspólników od 2022 r. Więcej informacji poniżej, w punkcie dotyczącym wpływu projektu Polskiego Ładu na spółkę komandytową.

Na czym polega przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową?

Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, w tym przypadku ze spółki jawnej w spółkę komandytową. Przekształcenie zakłada przy tym kontynuację praw i obowiązków spółki jawnej przez spółkę komandytową. Z prawnego punktu widzenia mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem (z tą samą spółką), działającą tylko w innej formie. Kontynuowane są wszelkie prawa i obowiązki cywilnoprawne (np. z umów), administracyjnoprawne (np. decyzje administracyjne, zezwolenia) czy podatkowe.  

Tryby przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa tryby przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Jeden jest bardziej czasochłonny i złożony, a drugi pozwala ograniczyć czynności w ramach przekształcenia, a co za tym idzie – czas i koszty. Skorzystanie z trybu uproszczonego zależy od tego, czy wszyscy wspólnicy spółki jawnej prowadzą jej sprawy. Poniżej wskazujemy, jak przebiega przekształcenie w pełnym trybie i w wersji uproszczonej.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Przed przekształceniem, niezależnie od trybu, warto przeprowadzić analizę prawną i podatkową spółki jawnej. Pod uwagę warto wziąć zawarte umowy, przyznane koncesje lub zezwolenia. Ustalić wpływ przekształcenia na nieruchomości rolne i przewidzieć wszystkie skutki podatkowe. Na tym etapie, wspólnicy powinni się też zastanowić, czy chcą ograniczyć odpowiedzialność za długi spółki poprzez wprowadzenie spółki z o.o. jako komplementariusza. Wówczas, najlepiej, żeby spółka z o.o. przystąpiła jeszcze do spółki jawnej przed jej przekształceniem.

 • Przygotowanie planu przekształcenia

Formalnie proces przekształcenia należy zacząć od sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami. Za przygotowanie planu odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej. Plan powinien zawierać wartość bilansową majątku spółki jawnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Do załączników do planu należą: projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki komandytowej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (przykładowo: jeśli plan przekształcenia podpisujemy we wrześniu, to sprawozdanie powinno być przygotowane na dowolny dzień sierpnia).

 • Zawiadomienie wspólników o przekształceniu

Wspólników należy zawiadomić o planowanym przekształceniu w spółkę komandytową. Zawiadomienie powinno nastąpić dwukrotnie, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W praktyce, aktywny udział wszystkich wspólników pozwala na skrócenie powyższych terminów.

 • Podjęcie uchwały o przekształceniu

Następna czynność to podjęcie uchwały o przekształceniu. Uchwała jest protokołowana przez notariusza. Zawiera ona m.in. informacje o typie spółki, w którą zostaje przekształcona spółka jawna, określa wysokość sumy komandytowej, wskazuje na prawa przyznane wspólnikom, czy wspólników, którzy będą reprezentować przekształconą spółkę. Co istotne, wszyscy wspólnicy spółki jawnej muszą opowiedzieć się jednomyślnie za przekształceniem.

 • Złożenie wniosku o wpis do KRS

Po podjęciu uchwały o przekształceniu, wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej składają wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis przekształcenia. Z praktycznych względów, zwłaszcza dla ułatwienia rozliczeń księgowych, warto zawnioskować, aby wpis został dokonany pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

 • Ogłoszenie o przekształceniu w MSiG

Wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształconej powinni także zadbać o złożenie wniosku o umieszczenie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podczas przekształcenia, wspólnicy mają także prawo do informacji. Mogą je realizować poprzez przeglądanie planu przekształcenia wraz z załącznikami w lokalu spółki, a także żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Natomiast bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu, wspólnikom powinno się przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

W przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, obecnie nie wymaga się przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta. Stanowi to znaczą oszczędność dla spółki.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony pozwala ograniczyć koszty oraz skrócić czas przekształcenia. Co pozwala na skorzystanie z tego trybu? Fakt, że wszyscy wspólnicy spółki jawnej prowadzili dotąd jej sprawy. Z tego trybu nie będą mogły więc skorzystać spółki jawne, w których prowadzenie spraw zostało powierzone jednemu ze wspólników z wyłączeniem od ich prowadzenia pozostałych wspólników oraz w sytuacji, gdy prowadzenie spraw spółki zostało odebrane wspólnikowi w drodze orzeczenia sądowego.

W przypadku możliwości skorzystania z trybu uproszczonego, nie trzeba:

 • przygotowywać planu przekształcenia oraz sprawozdania finansowego (wystarczy przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia i projektu umowy spółki przekształconej)
 • zawiadamiać wspólników o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia
 • zapewniać wspólnikom prawa do informacji, a więc nie ma obowiązku wyłożenia dokumentacji w lokalu spółki i przedstawienia istotnych elementów planu przekształcenia przed podjęciem uchwały

Spółka komandytowa a Polski Ład

Od lipca mogliśmy analizować pierwszy projekt Polskiego Ładu. Kilka uwag na jego temat zawarliśmy w naszym artykule Polski Ład – przegląd istotnych zmian Na początku września opublikowano natomiast zaktualizowaną wersję projektu. Zakłada on, że od początku 2022 r. zmienią się zasady obliczania składki zdrowotnej, w tym dla wspólników spółek komandytowych.

 • Składka zdrowotna dla rozliczających się według skali i w oparciu o podatek liniowy

W odniesieniu do podatników rozliczających się w oparciu o podatek liniowy, projekt zakłada, że będą oni zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% dochodu, z tym, że składka nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. będzie to kwota 270 zł miesięcznie). Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej 17% i 32%) wymiar składki zdrowotnej będą ustalały jako 9% swoich dochodów. Dla tych osób, podstawa wymiaru składki za dany miesiąc również nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Modyfikacji uległy także zasady obliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców – projekt uzależnia ją od wysokości przychodów.

Jednocześnie, projekt likwiduje przepisy, które obecnie umożliwiają odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

 • Składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej

Powyższe zasady nie mogą być jednak zastosowane przez wspólników spółek komandytowych. Wynika to z objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, wskutek czego wspólnicy nie wykazują już dochodu ze spółki komandytowej jako dochodu z działalności gospodarczej. Zgodnie z wrześniowym projektem Polskiego Ładu, podstawą do obliczenia składki zdrowotnej przez wspólników spółek komandytowych będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez GUS. Przewiduje się, że kwota ta wyniesie ok. 5.900 zł. Składka zdrowotna wyniosłaby zatem nieco ponad 500 zł miesięcznie i nie mogłaby zostać nawet w części odliczona od podatku.

 

Podstawa prawna: art. 551-558 k.s.h., 560-563 k.s.h., 569-570 k.s.h., 581-584 k.s.h., projekt skierowany do Sejmu (druk nr 1532) w dniu 8 września 2021 r. ustawy z dnia … 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Przekształcenia spółek Obsługa korporacyjna Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

  16 marca 2022

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  17 czerwca 2021

  O czym pamiętać po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

  Skontaktuj się