23 sierpnia 2021

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki z o.o.

powtarzajace sie swiadczenia niepieniezne

Wspólnicy spółki z o.o. mogą współpracować ze spółką na kilka sposobów. Mogą to robić w oparciu o umowę o pracę czy świadczyć usługi w ramach umowy cywilnoprawnej. Innym rozwiązaniem jest wykonywanie świadczeń niepieniężnych. Z artykułu dowiesz się jakie są zasady opodatkowania wypłacanego na tej podstawie wynagrodzenia, czy trzeba płacić składki ZUS oraz czy projekt Polskiego Ładu zmieni obecne zasady.

Na jakiej podstawie wspólnik wykonuje powtarzające się świadczenia niepieniężne?

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych może zostać nałożony wyłącznie w umowie spółki z o.o. Obowiązek można wprowadzić zarówno w pierwotnej umowie spółki, jak i na późniejszym etapie funkcjonowania spółki. W tym drugim przypadku, zgromadzenie wspólników powinno podjąć stosowną uchwałę w trybie zmiany umowy spółki. Sama uchwała, bez jednoczesnej zmiany umowy spółki nie wywoła właściwego skutku. Obecnie uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza, nawet gdy spółka została założona przez system S24.

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

W umowie spółki z o.o. należy w szczególności oznaczyć rodzaj i zakres powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest związany z konkretnymi udziałami i przechodzi na ich nabywcę. Na udziały w spółce z o.o. nie są wystawiane dokumenty na okaziciela, stąd istotne jest również zindywidualizowanie udziałów, co do których przypisany jest ten obowiązek.   

Czy wspólnik musi się zgodzić na zobowiązanie do powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Tak, wspólnik, którego ma dotyczyć ten obowiązek musi wyrazić na niego zgodę, ponieważ w ten sposób zwiększają się jego świadczenia na rzecz spółki. Oznacza to, że musi on wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą w tym przedmiocie i opowiedzieć się za jej podjęciem. Konieczność uzyskania zgody rozciąga się także na modyfikacje zakresu lub rodzaju nałożonego obowiązku, np. w przypadku wydłużenia okresu, w którym wspólnik jest zobowiązany do świadczenia.

Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika?

Co do rozumienia pojęcia świadczeń niepieniężnych w tym kontekście istnieją rozbieżności. Wydaje się, że chodzi o różnego rodzaju usługi lub dostawę towarów. Jako przykład można wskazać dostarczanie spółce surowców lub półproduktów potrzebnych w procesie produkcyjnym, udostępnianie spółce maszyn i urządzeń, czy świadczenie doradztwa finansowego, prawnego, księgowego lub marketingowego.

Co znaczy, że świadczenia niepieniężne powinny być powtarzające się?

Przedmiotem nałożonego obowiązku może być wyłącznie powtarzające się świadczenie niepieniężne. Powtarzającym się jest świadczenie periodyczne. Chodzi o takie świadczenia, które są wykonywane przez dłuższy czas. Przede wszystkim nie mogą to być świadczenia jednorazowe. Nie powinny to być również świadczenia kilkukrotne. Nie muszą natomiast być wykonywane w równych odstępach czasu. Sporne jest czy za takie świadczenia można uznać świadczenia mające charakter ciągły lub stały, np. stałe udostępnienie magazynu.

Czy wspólnik może otrzymać wynagrodzenie za wykonywanie takiego świadczenia?

Tak, wspólnikowi należy się stosowne wynagrodzenie. Co więcej, niedopuszczalne jest uregulowanie w umowie spółki zobowiązania do spełniania świadczeń niepieniężnych nieodpłatnie. Wynagrodzenie to należy się wspólnikowi nawet wtedy, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wartości rynkowej danego świadczenia niepieniężnego. Przepisy wskazują wprost, że wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Jak opodatkowane jest wynagrodzenie wspólnika?

Kwalifikacja przychodu wspólnika wykonującego powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki z o.o. zależy m.in. od rodzaju świadczenia, które jest wykonywane. W określonych sytuacjach, wynagrodzenie wspólników za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki może zostać przypisane w katalogu źródeł przychodów do „innych źródeł”. Oznacza to, że będzie wówczas podlegało opodatkowaniu przez wspólnika według skali podatkowej (17% lub 32%).

W związku z powyższym, każdy przypadek wykonywania świadczeń niepieniężnych powinien zostać poddany indywidualnej analizie.

Czy wykonywanie powtarzający się świadczeń niepieniężnych skutkuje naliczeniem składek ZUS?

Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie umowy spółki. Oznacza to, że wypłata wspólnikowi wynagrodzenia w związku z wykonywaniem powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie jest podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Nie powoduje także obowiązku uiszczania składki zdrowotnej.

Czy projekt Polskiego Ładu wpływa na możliwość wykonywania świadczeń niepieniężnych?

Wydaje się, że obecny projekt Polskiego Ładu nie zmienia powyżej przedstawionych zasad w zakresie objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne, składką zdrowotną i zasad opodatkowania. Co więcej, niektóre z proponowanych rozwiązań mogą okazać się korzystne dla wspólnika współpracującego na tej podstawie ze spółką z o.o. W szczególności należy wymienić:

 • plan zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł
 • podniesienie I progu podatkowego do kwoty 120.000 zł (17%)

Podstawa prawna: art. 176 k.s.h., art. 10 ustawy o PIT, art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, art. 6 ust. 1, art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pismo z dnia 20 maja 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.345.2020.1.MKA i przywołane tam interpretacje, pismo z dnia 28 maja 2020 r. Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/285/2020.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Obsługa korporacyjna Zakładanie spółek Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się