31 maja 2021

Umowa spółki z o.o. – jak ją zmienić?

Sposób zmiany umowy spółki z o.o. zależy od sposobu jej zawarcia oraz już dokonanych zmian. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób skutecznie dokonać zmiany umowy spółki z o.o.

Sposób zawarcia umowy spółki z o.o.

Obecnie umowę spółki z o.o. można zawrzeć za pośrednictwem Internetu, tj. z wykorzystaniem tzw. systemu S24 lub w drodze tradycyjnej podczas czynności notarialnych. W pierwszym przypadku, umowa jest zawierana z użyciem wzorca umowy dostępnego w systemie i jest skuteczna od chwili opatrzenia jej podpisami elektronicznymi – podpisem zaufanym ePUAP, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. Natomiast drugi sposób polega na odbyciu czynności notarialnej w ramach której zawierana jest umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.

Zmiana umowy spółki zawartej za pośrednictwem Internetu

Jeśli umowa spółki została zawarta w systemie S24, może ona zostać zmieniona zarówno w formie elektronicznej, tj. takiej samej, w której została zawarta, jak i w formie tradycyjnej, tj. w formie aktu notarialnego.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której pierwotnie zawarta umowa w systemie S24 została już zmieniona z użyciem formy aktu notarialnego. Wówczas fakt, że pierwotna umowa została zawarta w formie elektronicznej nie ma znaczenia i każda zmiana takiej umowy wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Warto pamiętać, że nie wszystkie zmiany umowy spółki z o.o. można przeprowadzić przez system S24 z uwagi na jego techniczne ograniczenia. Przykładem może być zmiana umowy spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach którego do spółki wnoszone są wkłady niepieniężne. Taka zmiana może zostać dokonana wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Zmiana umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego

W przypadku, gdy umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego jedyną dopuszczalną formą zmiany umowy spółki z o.o. jest forma aktu notarialnego.

Uchwała wspólników spółki z o.o. w sprawie zmiany umowy spółki

Dla skutecznej zmiany umowy spółki wymagane jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Co do zasady, uchwała w sprawie zmiany umowy spółki zapada większością dwóch trzecich głosów. Jednak w pewnych przypadkach, np. zmiany przedmiotu działalności spółki wymagane są surowsze warunki. Poza uregulowaniami zawartymi w k.s.h. należy sprawdzić, czy umowa spółki z o.o. zawiera w tym względzie dodatkowe postanowienia, np. wymóg odpowiedniego kworum lub specjalnej większości głosów.

Czy do zmiany umowy spółki z o.o. potrzebna jest rejestracja w KRS?

Tak, zmiana umowy spółki z o.o. jest skuteczna dopiero w momencie jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS. Dlatego tak ważne jest sprawne złożenie wniosku o rejestrację zmiany, zarówno jeśli wykorzystujemy do tego system S24, jak i składamy papierowy wniosek.

Co istotne, jeśli nie zgłosimy zmiany do rejestru we właściwym terminie, to uchwała o zmianie umowy spółki z o.o. straci moc prawną. W przypadku, gdy zmiana zostaje dokonana w formie aktu notarialnego, termin ten wynosi maksymalnie 6 miesięcy, a w przypadku zmiany dokonywanej przez system S24, tylko 7 dni od dnia powzięcia uchwały.

 

Podstawa prawna: art. 169 k.s.h., art. 246 k.s.h., 255 k.s.h., art. 256 k.s.h.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zakładanie spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się