13 grudnia 2021

Polski Ład – składka zdrowotna dla członków zarządu i prokurentów

Z początkiem 2022 r. zacznie obowiązywać szereg zmian w zakresie składki zdrowotnej. Zmiany dotyczą sposobu ustalania składki oraz możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. Nie ominą także członków zarządu i prokurentów. Sprawdź, czy przyznanie im wynagrodzenia będzie wciąż atrakcyjne!

Przyznanie wynagrodzenia na podstawie powołania w 2021 r.

Członkom zarządu oraz prokurentom może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu wykonywania ich obowiązków. Podstawą przyznanego wynagrodzenia może być zawarta umowa o pracę, kontrakt menadżerski czy inna umowa cywilnoprawna. Wówczas dochody są opodatkowane i oskładkowane na zasadach przewidzianych dla właściwej umowy.

Wynagrodzenie może zostać jednak przyznane na mocy samego aktu powołania – najczęściej uchwały danego organu. W przypadku, gdy akt powołania przewiduje wynagrodzenie, jest ono przypisywane do źródeł przychodów jakimi są działalność wykonywana osobiście lub tzw. inne źródła przychodów. W związku z tym jest opodatkowane na podstawie skali podatkowej (17% i 32%).

Co istotne, w 2021 r. wynagrodzenie przyznane członkowi zarządu lub prokurentowi na podstawie aktu powołania nie jest tytułem powstania obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że taka osoba nie musi płacić składek ZUS (społecznych) oraz składki zdrowotnej (nawet w jej minimalnym wymiarze).

Wynagrodzenie na podstawie aktu powołania w 2022 r.

Polski Ład zmienia sytuacje członków zarządu i prokurentów, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie aktu powołania. Zmiany dotyczą zarówno opodatkowania, jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po pierwsze, od początku 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie będą mieściły się w katalogu tytułów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Stawka składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru składki, a tą będzie wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Zmianie nie ulegnie sytuacja takich osób w kontekście składki na ubezpieczenia społeczne – wciąż nie będą obowiązkowe.

Po drugie, chociaż przychód osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie powołania będzie wciąż kwalifikowany do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub w ramach tzw. innych źródeł przychodów, to inne zmiany będą miały wpływ na ich opodatkowanie. Polski Ład zakłada podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do 30.000 zł. Oznacza to, że osiągnięty do tej kwoty dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu. Inną zmianą jest podniesienie do 120.000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Istotną będzie również brak możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Od 2022 r. pomimo obciążenia członków zarządu (spełniających warunki opisane powyżej) obowiązkową składką zdrowotną, nie będą oni mogli odliczyć nawet w części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Zmiana ta będzie dotkliwa także dla członków zarządu, którzy do tej pory współpracowali ze spółką w ramach kontraktu menadżerskiego. Dotychczas obniżali bowiem podatek dochodowy o 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Inne zmiany, które wprowadzi Polski Ład opisaliśmy szerzej w naszym artykule Polski Ład – przegląd istotnych zmian

 

Podstawa prawna: art. 79-81 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105).

Skontaktuj się  Nasze usługi w tym zakresie:

  Doradztwo podatkowe

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – przegląd istotnych zmian

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  12 grudnia 2021

  Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt

  Skontaktuj się