9 lipca 2021

Kto może zostać prokurentem w spółce z o.o.?

Nie każda osoba może być prokurentem w spółce z o.o. Konkretny wybór warto poprzedzić weryfikacją zdolności kandydata do pełnienia tej funkcji. Z naszego artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze prokurenta by uniknąć „wpadki” przy rejestracji w KRS.

Kim jest prokurent?

Prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym spółki z o.o. Więcej informacji o tym co robi prokurent oraz jakie są zasady powstania prokury zawarliśmy w naszym artykule Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

Wymagania dotyczące osoby prokurenta

Prokurentem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność mają natomiast osoby pełnoletnie, które nie zostały, choćby częściowo, ubezwłasnowolnione. Wyjątkiem jest osoba niepełnoletnia, która nabyła pełną zdolność do czynności prawnych z uwagi na zawarcie małżeństwa. Oznacza to, że prokurentem nie może być ani inna osoba prawna (np. inna spółka z o.o.) ani tzw. ułomna osoba prawna (np. spółka jawna). Na pytanie czy wspólnik spółki z o.o. może być prokurentem odpowiedzieliśmy w naszym artykule Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Czy osoba skazana może być prokurentem?

Odpowiedź zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa i upływu czasu. Zgodnie z przepisami, prokurentem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w:

 • rozdziałach XXXIII-XXXVII k.k., czyli przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym oraz przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • 587 k.s.h., czyli przestępstwo ogłaszania nieprawdziwych danych albo przedstawiania ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji,
 • 590 k.s.h, czyli przestępstwo umożliwienia bezprawnego głosowania lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości,
 • 591 k.s.h., czyli przestępstwo udziału w bezprawnym głosowaniu.

Kiedy ustaje zakaz pełnienia funkcji prokurenta przez osobę skazaną?

Zakaz pełnienia funkcji prokurenta z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem za opisane powyżej przestępstwa ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło jego zatarcie (z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a samo zatarcie jest regulowane szczegółowo przez k.k.).

Okres ten można spróbować skrócić. Skazany może bowiem w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji prokurenta a nawet o zwolnienie go z tego zakazu (nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie).

Upadłość a możliwość bycia prokurentem w spółce z o.o.

Sam fakt prowadzenia postępowania upadłościowego wobec danej osoby nie wpływa na jej zdolność do bycia prokurentem. W określonych przypadkach sąd może jednak orzec pozbawienie prawa pełnienia funkcji reprezentanta spółki. Przykładowo, sąd jest do tego uprawniony, gdy osoba, wobec której ogłoszono upadłość ukrywała majątek wchodzący w skład masy upadłości.

Dodatkowe wymogi stawiane prokurentom

Nie ma przeszkód, aby wspólnicy zamieścili w umowie spółki dodatkowe warunki, które musi spełnić przyszły prokurent, np. w zakresie wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Będą one wówczas wiążące przy jego wyborze.

 

Podstawa prawna: art. 106 k.k., art. 107 k.k., art. 3731 prawa upadłościowego, art. 18 § 2-4 k.s.h., art. 1091-art. 1092 k.c.

Skontaktuj się  Poznaj autora

  Mateusz Buszkiewicz

  doradca podatkowy, prawnik

  Mateusz Buszkiewicz

  Nasze usługi w tym zakresie:

  Zakładanie spółek

  Napisane artykuły

  0

  Najpopularniejsze wpisy

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  29 czerwca 2021

  Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  09 lipca 2021

  Jak powołać prokurenta w spółce z o.o.?

  Skontaktuj się