Regulamin newslettera

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera.
 2. Podmiotem świadczącym usługę Newslettera oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tej usługi jest Mateusz Buszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wprawieni Legal Mateusz Buszkiewicz, ul. Chodzieska 40, 64-840 Budzyń, REGON: 302013807, NIP: 6070074082, e-mail: kancelaria@wprawieni.pl. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usługi Newslettera,
 2. Usługodawcy – rozumie się przez to Mateusza Buszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wprawieni Legal Mateusz Buszkiewicz, ul. Chodzieska 40, 64-840 Budzyń, REGON: 302013807, NIP: 6070074082, e-mail: kancelaria@wprawieni.pl,
 3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu,
 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.wprawieni.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 5. Newsletter – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegającą na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowej.

Usługa Newslettera

 1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po dokonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności w Serwisie:
  1. podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu zamieszczonym w Serwisie,
  2. zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie,
  3. naciśnięcie przycisku „Zapisz się”.
 2. W ramach usługi Newslettera Usługobiorca otrzymywać będzie w cyklicznych odstępach informację handlową, zawierającą w szczególności informację o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera, przesyłając informację o zmianie adresu lub rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wprawieni.pl.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad w funkcjonowaniu Newslettera Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wprawieni.pl lub pisemnie na adres: Wprawieni Legal Mateusz Buszkiewicz, ul. Chodzieska 40, 64-840 Budzyń.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie ma Polityka prywatności dostępna w Serwisie.
 2. Usługobiorca może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do zrezygnowania z usługi Newslettera.